REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN I ZASADY REZERWACJI w OŚRODKU JEŹDZIECKIM „SKRĘT” – warunki i postanowienia.

Zasady rezerwacji § 1

Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 18.00, kończymy o godz. 15.00. W wysokim sezonie i w weekendy nie wynajmujemy pokoi, domków na godziny, oraz na pojedyncze doby jak również w opcji bez wyżywienia. Na obozy zapraszamy w soboty od godziny 16-tej. Zakończenie pobytu w sobotę do godziny 12-tej.
W związku z nagminnym przyjeżdżaniem przed wyznaczoną godziną informujemy, że przyjazd przed ustaloną godziną skutkuje doliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 150 zł za osobę – w cenie tej zawarty jest ewentualny obiad o godzinie 14tej. Oczywiście pokoje będą dostępne od godziny ustalonej pierwotnie – musimy je mimo wszystko przygotować :). 

§ 2

Rezerwacja może zostać zgłoszona pocztą elektroniczną lub osobiście w Ośrodku z zastrzeżeniem, że dokonanie rezerwacji uznaje się za skuteczne dopiero z chwilą wpłacenia przez Państwa zadatku oraz potwierdzeniem rezerwacji (także ustnie) przez Ośrodek Jeździecki „SKRĘT”.

§ 3

Dokonanie wpłaty zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz potwierdzeniem zawarcia umowy handlowej o świadczenie usług turystycznych. Rezerwując pobyt wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z naszą firmą. Podstawę prawną wiążącą strony stanowi Ustawa o Usługach Turystycznych.

§ 4

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpisania na listę uczestników w wysokości co najmniej 20% ceny pobytu, jednak nie mniej niż cena pobytu dwudniowego.

§ 5

Zadatek należy wpłacić na rzecz: Ośrodek Jeździecki „SKRĘT” – Marek Garlicki, Iwiec 126, 89-512 Iwiec

1. bezpośrednio w Ośrodku „SKRĘT”,
2. na podany przez organizatora numer konta:
Bank Millennium: 91 1160 2202 0000 0004 6118 8576
Zadatek tytułem: Pobyt (imię i nazwisko) w terminie (data od – do), rok urodzenia, LUB TYLKO NUMER REZERWACJI,
3. przekazem pocztowym.

§ 6

Brak wpływu zadatku w uzgodnionym terminie oznacza rezygnację z rezerwacji i powoduje automatyczne wykreślenie z prowadzonego w Ośrodku systemu rezerwacji oraz uznanie, że pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.

§ 7

Wynagrodzenie Ośrodka Jeździeckiego „SKRĘT” za zamówione usługi turystyczne, pomniejszone o wartość zadatku, należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu w Ośrodku gotówką, względnie przelewem bankowym na rachunek bankowy (w tym przypadku w dniu przyjazdu  prosimy o okazanie kopii dokonanego przelewu bankowego).

§ 8

Brak potwierdzenia dokonania pełnej zapłaty należnego wynagrodzenia najpóźniej w dniu przyjazdu na pobyt uprawnia Ośrodek do natychmiastowego odstąpienia od umowy i wstrzymania realizacji świadczeń, będących przedmiotem umowy o świadczenie usług turystycznych.

Zasady rezygnacji z rezerwacji

§ 9

Nasi Goście mogą w każdej chwili zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji lub pobytu, jednak w każdym przypadku zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego wniesiony zadatek przepada – jest to kwota bezzwrotna. Utrata zadatku może nastąpić także, jeśli bez uzgodnień w dniu przyjazdu nie dokonacie Państwo pełnej zapłaty, a Ośrodek skorzysta z przysługującego mu prawa do natychmiastowego odstąpienia od zawartej umowy.

§ 10

W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż miesiąc od planowanego pobytu Ośrodek ma prawo dochodzenia należności równej utraconym dochodom w wysokości należnego pełnego wynagrodzenia za okres rezerwacji – i zgodnie z kalkulacją Urzędu Skarbowego jest to kwota na poziomie 80% kwoty całkowitej. W przypadku odstąpienia od umowy po terminie rozpoczęcia planowanego pobytu nie z winy organizatora, Ośrodek ma prawo dochodzenia pełnej kwoty pobytu.

§ 11

Odwołanie rezerwacji na zasadach podanych powyżej powinno nastąpić pisemnie (listem poleconym lub pocztą elektroniczną e-mail).

Pobyt w Ośrodku Jeździeckim „SKRĘT”

§ 12

Przekazanie Państwu i zdanie po pobycie pokoi oraz domku letniskowego następuje w obecności pracownika Ośrodka. Istotne dla należytego wykonania wiążącej strony umowy uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać bez zwłoki w celu ich rozwiązania na miejscu. Zastrzeżenia mogące mieć wpływ na zmianę warunków umownych wiążących strony należy zgłaszać na piśmie, faksem lub e-mailem.

§ 13

Oddajemy Państwu do dyspozycji pokoje oraz domki rodzinne wieloosobowe. Szczegółowy opis naszych kwater znajdziecie Państwo na stronie www.hobbithouse.pl Pobyt dodatkowych osób wymaga uzgodnienia. Dodatkowe tzw. „dostawki” dostępne są jedynie na życzenie i muszą zostać potwierdzone przez Ośrodek.

§ 14

Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco. Szkody powstałe w trakcie pobytu prosimy zgłaszać bez zwłoki i rozliczać na miejscu.

§ 15

Prosimy o pozostawienie pokoi i domków agroturystycznych w należytym porządku. Za nie sprzątnięty domek pobierana będzie jednorazowa opłata w wysokości 50 zł.

§ 16

Za wymianę pościeli na żądanie pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 10 zł/kpl. x os.

§ 17

Dom główny i domki są ubezpieczone wraz z wyposażeniem, a Ośrodek jest terenem zamkniętym i dozorowanym. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i domkach przedmioty wartościowe i pieniądze poza roszczeniami uwzględnionymi przez ubezpieczyciela.

§ 18

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano oraz poszanowanie spokoju innych, również w trakcie dnia. Szczególnie prosimy o nie zmuszanie innych do słuchania własnych radioodbiorników :).

§ 19

Do przebywania na terenie Ośrodka uprawnione są tylko osoby tutaj zameldowane. Prosimy o zgłaszanie zapraszanych gości z zewnątrz przy ich wejściu na teren Ośrodka oraz ich wyjście. Wszystkie osoby nie zameldowane prosimy o jego opuszczenie najpóźniej do godz. 22:00. Pobyt gości z zewnątrz powyżej 2 godzin lub nie opuszczenie kempingu do 22:00 wymaga zameldowania i opłaty według cennika. Goście nie zameldowani nie są uprawnieni do korzystania z sanitariatów i parkingu.

§ 20

Nie przewidujemy miejsc do parkowania samochodu w pobliżu zajmowanego domku lub namiotu. Prosimy o parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu poza terenem zielonym. W przypadkach indywidualnych, gdy pojazd stoi na terenie zielonym pobierana będzie opłata za każdy przejazd według cennika.

§ 21

Parking jest niestrzeżony, chociaż pod ciągłym dozorem kamer monitoringu – w trybie nagrywania.

§ 22

W okresie sezonu wakacyjnego nie odbywają się u nas jazdy konne dla osób przebywających na pobycie agroturystycznym.

§ 23

Mile widziane są u nas Państwa zwierzęta domowe. Prosimy jednak o posiadanie aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątanie nieczystości na terenie Ośrodka oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.

§ 24

Zarówno w domu jak i w domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku stwierdzenia faktu palenia, doliczona zostanie opłata sprzątania w wysokości 200 zł.

§ 25

Prosimy o nie zaśmiecanie terenu niedopałkami, zachowanie porządku na terenie Ośrodka. Śmieci segregowane (papier, plastik oraz szkło), w związku z ogromnym utrudnianiem ich wywozu przez nasze władze lokalne, należy zabierać ze sobą. Śmieci zmieszane zostawiamy w oznaczonych pojemnikach na terenie Ośrodka. 

§ 26

Wszelkie spory wymagające rozstrzygnięć sądowych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Ośrodek Jeździecki „SKRĘT” – Sąd Rejonowy w Tucholi

Z poważaniem

Marek Garlicki